PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE

KONKURRENCEPROJECT 2015

KONCENPT                                                                  Hovedkonceptet bag denne pavillon er en moderne fortolkning af barokkens verdensbillede og denne periodes tanker omkring alle tings uundgåelige forgængelighed. Polske astronom Kopernikus der levede under barokken kom med en epokegørende teori: Solen bevæger sig ikke omkring jorden. Derimod er solen universets faste holdepunkt hvorom alle planeterne kredser. Denne teori ændrede vores verdens- billede totalt, hvor mennesket flyttede fra en sikker plads i en statisk verden til en uoverskuelig stor og foranderlig verden. 

Barokken havde et stort fokus på forgængelighed og forfald sat i kontrast til det frodige og dynamiske. Pavillonen i dette konkurrenceforslag tager fat i de ovennævnte tematikker: Foranderlighed, forfaldets æstetik, frodighed og kontrast.
Ved at arbejde med pavillonens forgængelighed over tid skabes en historie om foranderlighed og forfaldets æstetik samtidig med et fokus på det miljømæssige aspekt. 

Pavillonen tager desuden fat i konkurrencens tema ”orangeriet” eller mere præcis i denne ide ”et rum skabt til planter”. Denne pavillon er et rum skabt til planter som man kan indtage og opleve både visuelt men også sanseligt. Der er arbejdet med materialitet, taktilitet, lugt, lys og skygge. 

FORM
Pavillonen består af to dele (DEL A og DEL B) for at underbygge barokhavens eksisterende symmetriske opbygning. De to dele spejler hinanden hen over havens midterakse. Udformningen af de to dele er i tydelig
relation til hinaden i formgivningen og materi- alevalg, men stadig forskellige.Ved at skabe to dele der har forskellig placering og orientering bliver det en undersøgelse og oplevelse af to forskellige patineringer og forfald af det samme materiale. Pavillonens fodaftryk er hentet fra de felter i haven delene er placeret i.
De to dele består af to forskellige elementer. Et massivt tungt element der står som en rygrad
i pavillonen og et lettere element der består af en grid opbygget trækonstruktion. De to ele- menter er sat sammen i en kontrastfyldt rumlig arkitektonisk installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALER
Pavillonens to dele er som nævnt ovenfor bygget op af to kontrastfyldte hovedelementer. Den massive rygrad og den lettere grid-op- byggede trækonstruktion.Til det massive og tunge hovedelement i pavillonen (rygraden)
er der brugt hårdt sammenpresset ler der er u-brændt. Det interessante ved dette materialevalg er at leret vil erodere og forfalde over tid i takt med vind og vejrs påvirkning. Denne forgængelighed skaber en direkte, men abstrakt reference til den barokske periode
vi finder i omgivelserne. Samtidig fortæller pavillonen over tid sin egen poetiske historie om forfaldets æstetik. I den sammenpressede ler-masse er der lagt en mængde græsfrø ind. Derved vil der i forfaldet også opstå liv.
Den lette trækonstruktion er bygget op af ubehandlede trælægter i et enkelt tredimensionelt grid der måler 30x30x30 cm. 

Over tid vil det massive element i pavillon-delene erodere og forfalde. Ler-massen som den massive del er lavet af, vil til slut helt forsvinde.Tilbage vil den stramme træstruktur stå alene og fortælle en historie om noget der var og noget nyt der kommer.
I trækonstruktionen vil der vokse vildt græs frem overalt om sommeren hvor man vil kunne træde ind i et rum skabt til planter som giver en oplevelse af lys og skygge, duft og farver. Om vinteren vil trækonstruktionen stå mere rå og skarp frem. Men den vil stadig være en interessant rumlighed man kan indtage og undersøge. 

Med udgangspunkt i temaet “Orangeriet” er der valgt at abstrahere fra den oprindelige ide om et orangeri som et drivhus med eksotiske planter. I stedet er der taget udgangspunkt i beskrivelsen af orangeriet som “et rum for planter”. Pavillonen har græsplanten som hovedrolle. Græsplantens symbolske betydning er forgængeligheden OG frodighed. Endnu en stærk reference til barokkens filosofi. Samtidighed er græsplanten en overset plante der altid haft en livsvigtig betydning for mennesket.

Samarbejde med Thomas Olsen