FORM FOLLOW STATISTICS

Vinderprosjekt i kunstkonkurranse om ny utendørs kunstinstallasjon til Haugen skole - Oslo

Realiseres sommer 2017

Et samarbeid med arkitekt Hanne Sundalskleiv

Med kunstverket ønsker vi å skape et verk som forteller en historie som relaterer seg til omverden og individet. Hvor verket skaper sin egen identitet, og samtidig en relasjon til Haugen skole og den omkringliggende konteksten. 

Skolen fungerer som en overgangssituasjon for elevene. En geografisk overgang og en overgang fra barn til ungdom. Verket henvender seg til elevenes liv på stedet og ikke minst deres sted i livet. Det skal gi elevene en helt spesiell opplevelse som gjør dem bevisste på sine omgivelser og sin samtid. 

Verket gir en fysisk manifestasjon av faktorer som gjenspeiler kunnskap om den verden vi lever i. Mennesket er et vesen av tankekraft, som gjennom det reagerer og interagerer perseptivt med omgivelsenes gitte rammer. I det nære møte med verket oppstår en kroppslig relasjon, samtidig som det blir en abstrakt fortelling av den større sammenheng av globale faktorer. I det nære møtet oppleves et romlig landskap med taktile flater, dufter og visuelle fremtoninger, som i refleksjonen representerer etstatistisk læringslandskap. Søylene har likt utgangspunkt, men varieres i høyde og uttrykk etter et mønster bygget opp omkring forskjellige statistikker.

Verket består av tre elementer; plantesøylene omgitt rått armeringsjern, betongsøylene og det abstrakte terrenget. Det er i alt 40 søyler som vokser opp av terrenget; herav 28 betongstøpte, og 12 i armeringsjern. Verket kommer frem i spenningen mellom landskapsbearbeiding, nivåer, taktilitet og materialitet. 

 

 

 

 

 

Det abstrakte terrenget representerer en fortolkning av skolebarnas verdenskart, og er bygget opp rundt lokal overskuddsjord som blir sådd til med gress.

Konseptet for verket er et statistisk avlesbart læringslandskap. Gjennom konseptet vekker verket interesse og legger opp til viten om den verden vi lever i og den naturen vi er omgitt av. 

Statistikkene som benyttet i utviklingen av verket, kan leses fysisk i læringslandskapet. Befolkningstetthet avspeiles i søyletettheten landskapsvolumene som avspeiler verdensdelene. Mens lykkeindeksen indikeres av søylenes varierende høyder. I armeringsjernsøylene kan man avlese biomer og ulike økosystemer fra søylenes individuelle beplantning, mens verdens prosentvise skogareal svarer til antall plantesøyler som er plassert ut i landskapet.  

Vi ønsker at verket skal representere og bli en del av Haugen Skoles identitet, samtidig som det skal skape engasjement i forhold til selve verket og verdenssituasjonen. På bakgrunn av dette ønsket, bidro tre 2. klasser fra skolen til å gi oss deres syn på verden. Gjennom barnas representasjon av verdenskartet, utviklet flatens landskapsbearbeiding seg. Landskapsbearbeidingen er bygget opp som et dynamisk terreng i nivåer, basert på elevenes tolkning av verdenskartet. Det abstrakte verdenskartet danner et bevegelig landskap, hvor en kroppslig kontakt opprettes til verdens topografiske og geografiske forhold.